جمع مکسر

بعضی از کلمه ها در زمان جمع بستن هیچ علامت و مشخصه ای ندارند ، بلکه            

 در شکل مفرد آن ها تغییراتی ایجاد می شود . البته این نوع جمع بستن ها          

مخصوص زبان عربی است و هیچ ربطی به زبا ن فارسی ندارد. دراین جا به معرفی    

تعداد ی ازجمع های مکسرکه درزبان فارسی رایج هستند می پردازیم :

 
جمع مکسر
 

مفرد

جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

مفرد

جمع

ادب

آداب

طرف

اطراف

حقیقت

حقایق

موج

امواج

ادیب

ادبا

عمق

اعماق

خزینه

خزائن

مرکز

مراکز

اثر

آثار

عالم

علما

خبر

اخبار

موقع

مواقع

اسیر

اسرا

علم

علوم

دوره

ادوار

مصرف

مصارف

اسم

اسامی

علامت

علائم

دین

ادیان

معرفت

معارف

اسطوره

اساطیر

علت

علل

دفتر

دفاتر

مبحث

مباحث

امیر

امرا

عقیده

عقائد

ذخیره

ذخایر

ماده

مواد

امر

اوامر

عمل

اعمال

رفیق

رفقا

مذهب

مذاهب

امام

ائمه

عید

اعیاد

رای

آرا

مصیبت

مصائب

اصل

اصول

عنصر

عناصر

رسم

رسوم

معبد

معابد

افق

آفاق

عاطفه

عواطف

رابطه

روابط

مسجد

مساجد

بیت

ابیات

عضو

اعضا

رمز

رموز

معبر

معابر

تاجر

تجار

عبارت

عبارات

رجل

رجال

مظهر

مظاهر

تصویر

تصاویر

عجیب

عجایب

رقم

ارقام

منظره

مناظر

جد

اجداد

فقیه

فقها

زاویه

زوایا

مرض

امراض

جانب

جوانب

فن

فنون

زعیم

زعما

مورد

موارد

جزیره

جزایر

فکر

افکار

سانحه

سوانح

مرحله

مراحل

جبل

جبال

فریضه

فرایض

سلطان

سلاطین

مفهوم

مفاهیم

جریمه

جرایم

فعل

افعال

شعر

اشعار

منبع

منابع

حادثه

حوادث

فقیر

فقرا

شاعر

شعرا

مکان

اماکن

حشم

احشام

قاعده

قواعدتاريخ : پنجشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۰ | 18:53 | نویسنده : بهلولی |
  • قدس
  • سر سپرده