همه چیز درباره ی مثلث

 

 

- چهار نوع مثلث داریم که شامل :

مثلث متساوی الاضلاع - مثلث متساوی الساقین -

مثلث قائمه الزاویه - مثلث مختلف الاضلاع

۲- در تمام مثلث ها مساحت ومحیط از یک قانون تبعیت می کند.

۳- مثلث قطر ندارد .

۴-مثلث مختلف الاضلاع خط تقارن ندارد.

۵- مثلث متساوی الاضلاع ۳ تا خط تقارن دارد به خاطراین که هر سه ضلعش

باهم مساوی وبه یک اندازه هستند.

۶- مثلث متساوی الساقین  یک تا خط تقارن دارد .به خاطراین که هر دو ساق های

روبروباهم مساوی وبه یک اندازه هستند.

۷-هر مثلثی سه زاویه دارد که مجموع زوایای آن 180 درجه می باشد.

 

درمثلث متساوی الا ضلاع :

 

محیط مثلث متساوی الاضلاع  برابر است : یک ضلع × 3

 

مثلث متساوی الاضلاع مثلثی است که هرسه ضلع آن باهم برابر هستند .

 

هر زاویه مثلث متساوی الاضلاع برابر 60 درجه است.

 

اگردرمثلث متساوی الاضلاع  دوضلع وزاویه بین آنها از مثلثی با دو ضلع وزاویه بین آنها از مثلث دیگر

 

مساوی باشند ، آن دو مثلث متساویند.

 

درمثلث متساوی الساقین :

 

درمثلث متساوی الساقین ساق های آ ن « دوضلع آن » باهم برابر هستند.

 

درهرمثلث متساوی الساقین ، دوزاویه مجاور به قاعده با هم برابرند .

 

 

درمثلث قائم الزاویه :

 

درمثلث قائم الزاویه یکی از زاویه های آن 90 درجه می باشد.

 

اگر وتر ویک ضلع مثلث قائم الزاویه ای با وتر ویک ضلع مثلث قائم الزاویه دیگری مساوی باشد ، 

 

 آن دو مثلث باهم مساویند.

 

درمثلث قائم الزاویه مجذور وتر برابر است با مجموع مجذور های دوضلع دیگر .

 

طبق ، رابطه ی فیثاغورس در مثلث قائم الزاویه abc  اگرb   و c   اضلاع مثلث و a  وتر باشد 

             

آن گاه داریم :

 

²c   +   =

 

 

 مثال :

 

در مثلث قائم الزاویه ای قاعده 4 سانتی متر و ارتفاع آن  3 سانتی متر می باشد .وتر آن را حساب کنید.

 

  +  3² =  ²وتر

 

16 + 9 = 25                               5 =  25 √

 تاريخ : چهارشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۰ | 21:39 | نویسنده : بهلولی |
  • قدس
  • سر سپرده