لوزی                          

مساحت لوزی = ( قطربزرگ × قطر کوچک): ۲

محیط لوزی= یک ضلع × ۴

مثال:

نگین ونازنین دو خواهر هستند آنها می خواهند یک باغچه ای کوچک به شکل لوزی

در باغچه ی حیاط مدرسه درست کنند . اگر قطر بزرگ آن را ۳۰ سانتی متر و

قطر کوچک آن را ۲۰سانتی متر درنظر بگیرند. مساحت این باغچه ی کوچک

 چند سانتی متر مربع می شود؟

مساحت لوزی = ( قطربزرگ × قطر کوچک): ۲

مساحت باغچه = ۲ :  ( ۲۰ × ۳۰)

مساحت باغچه =            ۳۰۰   = ۲ : ۶۰۰ =( ۲۰ ×۳۰ )

مسا حت باغچه ۳۰۰ سانتی متر مربع می باشد.

 

محیط لوزی= یک ضلع × ۴

در مثال بالا اگر یکی از پهلو های لوزی ( ضلع) ۱۰سانتی متر باشد . محیط این با غچه ی

کوچک چند سانتی متر می باشد؟

محیط لوزی= یک ضلع × ۴

محیط باغچه =         ۴۰ =۴×۱۰

 محیط باغچه ۴۰ سانتی متر می باشد.

 

آنچه که در باره لوزی باید بدانیم.

- درهرلوزی قطرها برهم عمودند .

- درهر لوزی قطرها یکدیگر را نصف می کنند.

- درلوزی ضلع های روبرو با هم موازیند .

- هر چهار ضلع لوزی باهم برابرند ( هم اندازه هستند.)

- درهر لوزی زاویه های روبرو با هم مساویند.تاريخ : پنجشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۰ | 19:45 | نویسنده : بهلولی |
  • قدس
  • سر سپرده